top of page
3.jpg

אמנת היסוד

"תורת ישראל ונביאי ישראל הניחו את היסודות ואת האבן הראשה לתפיסות השוויוניות וההומניסטיות, שהשפיעו על העולם כולו – כשקבע המקרא במסמרות "ואהבת את הגר", הוא התכוון לכל זר לא רק למי שהתגייר; הוא (רבי עקיבא) היה אומר "חביב אדם שנברא בצלם" מהות כוונתו הייתה לאדם בכלל, ולא לאדם היהודי בלבד. ההלכה לדורות, שקבעה סנהדרין של ישראל "לא בשמים היא", בראה את היסוד לדיון חופשי ושכנוע בין אנשים. הקביעה של רבי יהושע בן חנניה "אחרי רבים להטות", פסקה שלהחלטות הרוב יש משמעות מכרעת – ואולם, היא כפופה לעקרונות מוסר כלליים.

הכרזת עצמאותנו שנישאה בפני עם ועולם, כאן בתל אביב לפני 64 שנים, דרשה "שוויון זכויות גמור, בלי הבדל דת, גזע ומין", והיא ינקה את חיותה, יסודותיה וליבתה מחזון נביאי ישראל. באנו לכאן הערב לומר כי רצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין זכרונו לברכה, יכול להפוך לרצח תורת החיים העמוקה הזו אשר היוותה ומהווה את ההסכמה הבסיסית בינינו להתחדשות העם היהודי בארצו.

 

אי לכך התכנסנו כאן הלילה הזה, כל שבטי החברה הישראלית לקבוע ולהסכים בינינו כי המצוות הללו אינן נפלאות מאיתנו ואין הן רחוקות לא בשמים ולא מעבר לים הן – כי קרובות הן אלינו מאוד מאוד, בפינו ובלבבנו להסכים עליהן, לממשן, לעשותן ולהגשימן כאן בארץ

אבותינו. לו יהי."

 

מתוך דברי סיכום העצרת ה-17

בדברי ימינו, קמו ראשי התנועה הציונית, חלוצים וחלוצות, והובילו את העם השב לארצו-מולדתו לייסד בה את מדינתנו, בהמשיכם את מורשת האבות והנביאים. במגילת העצמאות הם הצהירו כי ארצנו תהיה מושתת על יסודות החירות, השוויון והצדק: "מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין;"

 

את עצרת הזיכרון ה-17 לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, סיכמנו בקריאה להפוך את הרצח הנורא להתחדשות ההסכמה הבסיסית שלנו כחברה. לפיכך אנו מתחייבים לפעול ללא ליאות לחישול ולחיזוק הדמוקרטיה הישראלית הצעירה ולעמוד על משמרתה.

במלאות 21 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל, אנו יוצאים בקריאה משותפת לאזרחי ואזרחיות ישראל לקבלת עולה של הדמוקרטיה הישראלית בכל תנאי ומצב. אנו נזכור את ההסתה הנוראה שהייתה, אנחנו נגנה ונוקיע ברבים וללא מורא כל גילוי של הסתה וגזענות המנוגדים תכלית הניגוד לרוח ולמהות של אורח החיים האנושי, היהודי והדמוקרטי.

אי לכך, אנו החתומים מטה קוראים בזאת לכל שבטי ישראל ולכל חלקיה של החברה הישראלית להירתם למשימת דורנו בהבנה כי ישראל עומדת בפני הכרעות קשות, הרות גורל והיסטוריות. הכרעות אלה יש לקבל אך ורק באמצעות ההליך הדמוקרטי וערכי המוסר. אנו מבקשים להציב את רצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל כתמרור אזהרה בפני החברה הישראלית בעומדה בפני ההכרעות המתפקדות על דלתנו ולהתחייב כי בכל מחלוקת שתהיה בתוכנו תכריע הדמוקרטיה.

bottom of page