top of page
קאבר_edited.jpg

תקנון אתר

     כללי

 1. אתר ה “אסיפה ישראלית” הוקם ע”י קאולציית “זוכרים את הרצח – נאבקים על הדמוקרטיה”  לצורך יצרת במה אזרחית להגברת הקוד הדמוקרטי בישראל .

 2. באפשרותך להצטרף לקהל האסיפה באמצעות טופס חתימה באתר, או באמצעות משתמש הפייסבוק. בחתימתך באחד מאמצעים אלו, הינך נותן את הסכמתך לתנאים הרשומים במסמך זה.

 3. האמור במסמך זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.

  מדיניות פרטיות

 4. בחתימה דרך האתר ימלא המשתמש את הפרטים הבאים בלבד: שם מלא, יישוב מגורים, מס’ טלפון. המשתמש מתחייב מצדו כי הנתונים הינם אמיתיים.

 5. נתוני החותמים כפי שתוארו לעיל יישמרו ברשימת החותמים באתר “אסיפה ישראלית” ולא יעשה בהם כל שימוש מעבר לרשום במסמך זה.

 6. בחתימה באמצעות הפייסבוק יישמרו ברשימת החותמים באתר שם המשתמש ותמונת הפרופיל הציבוריים מעמוד הפייסבוק האישי של המשתמש וכן יישוב מגורים במידה ומדובר בנתון ציבורי גלוי. נתונים ציבוריים נוספים כגון גיל, בי”ס, רשימת חברים, תמונות, העדפות, לייקים, שיתופים וכד’ יהיו גלויים ל”אסיפה ישראלית” אך לא יעשה בהם כל שימוש ומידע זה לא ייאגר בשום צורה באתר זה ו/או באמצעים אחרים.

 7. ייתכן ושמות החותמים בצירוף ישוב המגורים יופיעו באופן גלוי ברשימת החותמים באתר, באופן זמני או קבוע. בכל מקרה לא יפורסמו באתר דרכי ההתקשרות לחותמים ואלו יישארו חסויים.

 8. בחתימה על האישור של הוראות תקנון זה, מאשר החותם למפעיל קמפיין “אסיפה ישראלית” להעביר אליו מידע הקשור לקמפיין בלבד באמצעות האינטרנט או במסרונים, כאשר המשתתף יהיה רשאי בכל עת, להודיע על סירובו להמשיך ולקבל את המידע הנ”ל לכל או לחלק מאמצעי ההתקשרות.

 9. במסגרת האתר קיימת אפשרות לשימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים רבים כוללים אפשרות להימנע מקבלת “עוגיות” (Cookies) אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 10. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, כאשר הקישורים יהיו רק למידע הקשור בקמפיין. אם תלחץ על קישור אל צד שלישי באתר, אתה תעזוב את האתר אותו ביקרת ותעבור לאתר המקושר. אתרי אינטרנט של צד שלישי אלה, עשויים לפעול לפי כללים שונים בקשר עם שימוש או גילוי של מידע אישי שתשלח אליהם. מאחר ו”אסיפה ישראלית ” אינו יכול לשלוט על הפעילות של צדדים שלישיים, הוא אינו יכול לקבל אחריות על כל שימוש במידע האישי שלך על ידי צד שלישיים אלה ואין באפשרותו להבטיח כי הם מחויבים לכללי אבטחה ופרטיות כמו באתר זה. לכן אנו מעודדים אותך לקרוא את מדיניות או הצהרות הפרטיות של אתרי אינטרנט אחרים שאתה מבקר בהם לפני מתן מידע אישי.

 11. באפשרות המשתתף לעדכן, לתקן או למחוק מידע אישי – על ידי שינוי המידע המתאים בעמוד הפרופיל שלו ב-Facebook.

 12. אם ברצון המשתתף למחוק את חתימתו מהצטרפות ל”אסיפה ישראלית” באפשרותו לפנות בבקשה מתאימה במסגרת האתר, והבקשה תבוצע.

  אחריות

 13. החתימה על הצטרפות לקהל האסיפה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למי מהחותמים על העצומה בגין ו/או בקשר לחתימתם ו/או בגין השימוש באתרים המקושרים.

 14. עמותת ניר חינוכי שתפני  (ע”ר – 580388015) מפעילה את האתר “אסיפה ישראלית”

  דין, סמכות שיפוט

 15. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.

 16. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

  הצהרת החותם

 17. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התקנון.

 18. בקשה להסרה מרשימת “קהל האסיפה” ניתן לשלוח לכתובת המייל  – asefaisraelit@gmail.com

 

בהצלחה!

bottom of page